لطفا کمی صبر کنید

نیاز 8 هزار میلیارد ریالی برای انجام اقدامات در شبکه برق خوزستان

مدیرعامل توزیع نیروی برق خوزستان گفت: هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار باید برای تعمیرات تابستانه هزینه کنیم و در حال حاضر بدون اختصاص اعتبار این کار را شروع کردیم؛ به صورت کلی برای انجام اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 8 هزارمیلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.