لطفا کمی صبر کنید

منافع اصلی حاصل از گرانی پیاز به جیب چه کسانی می رود ؟

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: منافع اصلی حاصل از گرانی پیاز به جیب دلالان می رود و در این میان چیزی عاید خود کشاورز و یا میوه فروش نمی شود.