لطفا کمی صبر کنید

مراکز درمانی تأمین اجتماعی در استان قم افزایش یابد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: افزایش مراکز درمانی و شعب تأمین اجتماعی در قم خواسته ۷۵۲ هزار بیمه‌شده تأمین اجتماعی در این استان است.