لطفا کمی صبر کنید

فعالیت های خانه حکمت، جامعه را می سازد

استاندار اصفهان گفت: خانه حکمت یعنی خانه ای که انسان سازی، تفکر، تدبیر و تعهد در آن شکل می گیرد و جامعه را می سازد.