لطفا کمی صبر کنید

آشنایی با مراکز مراقبت پرستاری در منزل

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به راه اندازی مراکز مراقبت پرستاری در منزل گفت: دستور العمل های مراقبت پرستاری در منزل در تیرماه 1395 از طرف وزارت بهداشت مصوب و هیات وزیران در تیرماه سال 96 این مصوبه را تصویب کرد.