لطفا کمی صبر کنید

وضعیت زمین لرزه در استانهای غربی + فیلم

گزارش خبرنگاران ما از مناطق مختلف حاکی است هم اینک بر مناطقی که زمین لرزه احساس شده و خسارت یا تلفاتی نداشته آرامش حکمفرماست.