لطفا کمی صبر کنید

تمامی ادارات استان کرمانشاه امروز باز است

معاون استاندار کرمانشاه: تمامی ادارات استان کرمانشاه امروز باز است.