لطفا کمی صبر کنید

آبادان چند ثانیه لرزید

آبادان برای چند ثانیه به شدت لرزید.