لطفا کمی صبر کنید

بین‌الملل سازی آموزش‌عالی موضوع امسال نشست اتحادیه است

ایلنا: رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: بین الملل سازی آموزش عالی موضوع امسال نشست اتحادیه است.