لطفا کمی صبر کنید

گزارش مکتوب ... خانه های تاریخی ، میراث معماری و فرهنگ

خانه های تاریخی بخش مهمی از هویت و فرهنگ هر منطقه را نشان می دهد ، آثاری که یادگاری از معماری اصیل ایرانی و بومی مناطق مختلف استان سمنان هستند .