لطفا کمی صبر کنید

خدمتی بالاتر از کاهش بار مردم وجود ندارد

زنجان-یکی از مراجع عظام تقلید گفت: خدمتی بالاتر از کاهش بار مردم وجود ندارد.