لطفا کمی صبر کنید

تغییر ساعات کار دستگاه های اجرایی مازندران به علت گرما

به علت گرمای هوا، ساعات کار دستگاه های اجرایی مازندران تغییر کرد.