لطفا کمی صبر کنید

مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود ندارد

معاون رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ادامه ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز تا پایان سال، از برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی ایران با ۲۷۰ بانک دنیا خبر داد و گفت: امروز دیگر مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود ندارد.