لطفا کمی صبر کنید

در مسیر رشد ورزش قهرمانی و همگانی بانوان حرکت می کنیم

درامر بستر سازی برای ورزش قهرمانی و مشارکت بانوان در ورزش همگانی می توانیم به فعالیت های اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در بخش بانوان نمره قبولی بدهیم.