لطفا کمی صبر کنید

برنامه اصلاح نژادی دام های استان تا پایان

جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و درآمد دامداران با ترکیب نژاد دام های بومی با خارجی و اصلاح نژاد توانسته تاکنون 3 هزار راس دام را اصلاح نژادی کند