لطفا کمی صبر کنید

مهمان نوازی فارسی ها از درناهای مهاجر

مردم فارس به کمک درنا‌های بختگان می شتابند.