لطفا کمی صبر کنید

تهیه کنندگان نان سنتی در شهرستان طارم ساماندهی میشوند

اقتصاد وابسته به کشاورزی شهرستان طارم مستلزم صرف انرژی بیشتری در فصول کاری کشاورزی است بنابراین طارم به تخصیص آرد فوق العاده بیشتری در این زمان نیازمند است.