لطفا کمی صبر کنید

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از سوی ستاد صیانت استان حائز رتبه خوبی شد

ایلنا: معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در بررسی و ارزیابی مستندات ستاد صیانت استان حائز رتبه بسیار خوب شد.