لطفا کمی صبر کنید

بزرگترین سرمایه پلیس اعتماد عمومی مردم است

سردار "حاجی محمد مهدیان نسب" گفت: پلیس با نگاه اعتقادی که دارد در انجام وظیفه از عدالت خارج نخواهد شد.