لطفا کمی صبر کنید

رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد

عطاالله حیدری با کسب 16 رأی از کل آراء مأخوذه برای 4 سال دیگر سکان هیأت استان را به دست گرفت.