لطفا کمی صبر کنید

طلب ۴۵۰ میلیارد تومانی علوم پزشکی اصفهان از تامین اجتماعی

ایلنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیمه تامین اجتماعی با ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی بیشترین میزان بدهی را به دانشگاه علوم پزشکی دارد.