لطفا کمی صبر کنید

از معلمی برای فرزندان ایران تا پدری برای رنگرزی سنتی

بابا را در کنار آب و نان قرار داد و ما سالها با «بابا آب داد» و «بابا نان دادش» خواندن و نوشتن یاد گرفتیم. سیاحی روزی برای همه فرزندان دهه شصت و هفتاد معلمی کرد و روزگاری رنگرزی سنتی ایران را پدری!