لطفا کمی صبر کنید

تشکل‎ها باید نگاه جبهه‌ای و شبکه‌ای داشته باشند

فعال فرهنگی گفت: نگاه جبهه‌ای و شبکه‌ای داشته باشید، امروز انبار مهمات فرهنگی ما کامل است، باید به‌موقع و به نحو احسن از آن استفاده کرد.