لطفا کمی صبر کنید

فصل سرد صنایع دستی

قطار صنایع‌دستی کشورمان چندی بود که روی ریل قرار گرفته و هنرمندان این حوزه را به سوار شدن در این قطار به منظور رسیدن به مقصد ترقی و تعالی حوزه هنری و هنرآفرینی و کارآفرینی‌شان دلگرم کرده بود؛ اما چند اتفاق در همین اسفندماه و همین چند روز پیش دوباره‌گردی از بیم و نگرانی بر سر و روی صنایع‌دستی و صاحبان این صنایع پاشید.