لطفا کمی صبر کنید

اسناد تاریخی نقش کلیدی در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ دارند

سنندج – نویسنده، شاعر و مترجم کردستانی گفت: اسناد تاریخی نقش زیادی در روشن کردن زوایای تاریک تاریخی دارند و توجه به آنها در استان کردستان یکی از ضرورت های مهم به شمار می رود.