لطفا کمی صبر کنید

زنان توانمند استان در کنار مردان در تمام عرصه ها باید فعالیت داشته و در امور به بهترین شکل عمل کنند

امروز زنان همپای مردان در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی فعالیت دارند و این یکی افتخارات از نظام و ملت و کشور ما است.