لطفا کمی صبر کنید

مطالعه علمی در کنار مهارت عملی منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد

مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی با اشاره به اینکه مطالعه علمی در کنار مهارت عملی منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد، افزود: نباید نشریات دانشجویی را چون به دلیل انتشار در تیراژ کم، دست‌کم گرفت زیرا تولید محتوای فاخر علاوه بر جذب و نگهداری مخاطب، گامی برای تمرین ورود به عرصه‌های بزرگتر اجتماعی پس از فارغ‌التحصیلی است.