لطفا کمی صبر کنید

یک سبد عذرخواهی هدیه روز مادر

برادر شهیدی که به بهانه روز مادر در توصیف آسمانی شدن مادرش «یک سبد عذرخواهی هدیه روز مادر» کرد.