لطفا کمی صبر کنید

حفظ فضاهای ورزشی اولویت شورای شهر بیرجند است

بیرجند- عضو شورای شهر بیرجند گفت: حفظ فضاهای ورزشی اولویت شورای شهر بیرجند است و نمی‌توان این مکان‌ها را تبدیل به هیچ کاربری دیگری کرد.