لطفا کمی صبر کنید

مفاخر استان مرکزی را چراغی روشن برای جاده‌های تاریک شهر کنیم

مطالب ناگفته بسیاری در حوزه فرهنگ، ادبیات، تاریخ، هنر و... استان مرکزی وجود دارد که متأسفانه مورد غفلت واقع‌ شده‌اند.