لطفا کمی صبر کنید

ایثارگران والاترین سرمایه جامعه هستند

شیراز - استاندار فارس با بیان این که ایثارگران در جامعه والاترین سرمایه اجتماعی محسوب می شوند، گفت: باید برای حفظ این سرمایه، خدمات رسانی مطلوب و خدمتگزار صادقی برای ایثارگران باشیم.