لطفا کمی صبر کنید

نظام تعاونی در سال آینده متحول می شود

معاون وزیر و رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: راه اندازی هلدینگ بازرگانی و تحول در نظام تعاونی ها اولویت ما در سال آینده است.