لطفا کمی صبر کنید

نظارت34 مدیر و کارشناس بر نحوه خدمات درمانی نوروزی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نظارت34 مدیر و کارشناس بر نحوه خدمات درمانی نوروزی در این استان خبر داد.