لطفا کمی صبر کنید

هیچ شهری مانند اصفهان بی آبی را درک نکرده است

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با بیان اینکه در حال حاضر زاینده رود،«مرده رود» است، گفت: اصفهان شهری است که هویت آن به آب وابسته است و هیچ فضای شهری همانند شهر اصفهان بی آبی را درک نکرده است.