لطفا کمی صبر کنید

ضرورت بومی‌سازی سیستم‌های هشداردهنده زلزله

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: با توجه به لرزه‌خیزی کشور باید سیستم‌های هشداردهنده زلزله را در کشور بومی‌سازی کنیم.