لطفا کمی صبر کنید

۹۰مصدوم درچهارشنبه آخرسال کردستان/زخمهای باقی مانده برپیشانی شهر

سنندج - علیرغم تمامی هشدارها و اطلاع رسانی صورت گرفته از سوی متولیان امر بار دیگر چهارشنبه آخر سال در کردستان ۹۰ مصدوم بر جای گذاشت و حتی کار به قطع عضو نیز در این استان کشیده شد.