لطفا کمی صبر کنید

خبرنگاران در انتشار مطالب انتقادی جانب انصاف را رعایت کنند

نکا - فرماندار نکا با اشاره به انتقاد سازنده در خبررسانی گفت: خبرنگاران به عنوان بازوان توانمند مدیران برای خدمات رسانی به مردم باید در انتشار مطالب انتقادی جانب انصاف را رعایت کنند.