لطفا کمی صبر کنید

تبلور اقتصاد مقاومتی در قامت کاکتوس علوفه‌ای/ نخستین مزرعه کاکتوس علوفه‌ای استان فارس در لارستان

پژوهشگر موفق لارستانی نخستین مزرعه کاکتوس علوفه‌ای در استان فارس را ایجاد کرده و توسعه داده است.