لطفا کمی صبر کنید

نقش دستان بانوان روستا

بانوان روستا را به کار درمزرعه می شناسندوچرای دام اگر هنری رانقش بزنند بافت فرش است.