لطفا کمی صبر کنید

"تدبیرو امید" و "مشهد الرضا،پایتخت فرهنگی جهان اسلام"

دکتر قاضی زاده هاشمی "وزیر مشهدی"بهداشت،درمانوآموزشپزشکی در آیین گشایش پنجمین دوره شورای شهر مشهد گفته ای داشت که از حیث معنا و مفهوم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.