لطفا کمی صبر کنید

نقش خیال در قلب نقش جهان

ضربه‌ها و نقطه‌ها ترکیب شدند، تلفیق شدند و در هم آمیختند، خط شدند و خم شدند و چین برداشتند. نقش‌ها بر کاغذ و چرم و بوم و چوب نشستند و ماندگار گشتند تا حرف بزنند از دل‌هایی که به زبان رنگ و طرح سخن می‌گویند.