لطفا کمی صبر کنید

تخریب یکی از خانه های قدیمی

خانه قدیمی شبان در شهر رشت تخریب شد.