لطفا کمی صبر کنید

بهره برداری 34طرح عمرانی و خدماتی شهرستان گرمه

برای بهره برداری از این طرح ها ده میلیارد تومان هزینه شد