لطفا کمی صبر کنید

رتبه بیکاری کرمانشاه از جایگاه نخست به سوم کشور

رتبه بیکاری در استان کرمانشاه از جایگاه نخست به سوم کشور رسید