لطفا کمی صبر کنید

بانک ها در امور نظارتی موفق نبوده اند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مهم ترین سازمان های کشور که دارای مشکل نظارتی اند بانک ها هستند.