لطفا کمی صبر کنید

اقامتگاه بوم گردی گاره دژ در کویر ورزنه جایی که آسمان به زمین می رسد

اقامتگاه بوم گردی گاره دژ در کویر ورزنه جایی که آسمان به زمین می رسد و می توان در خنکای شب تا صبح ستاره چید.