لطفا کمی صبر کنید

اعضای کمیسیون‌های شورای شهر اهواز تعیین شدند

رئیس شورای شهر اهواز گفت: شورا تمامی اقدامات برای آماده‌‌سازی مقدمات مورد نیاز همچون تفویض اختیارات و تعیین اعضای کمیسیون‌ها را ساده نگرفته و در این مسیر با جدیت به بحث پرداخته است.