لطفا کمی صبر کنید

نظارت مکرر بر توزیع سم و کود در فصل کشت

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از توزیع سالیانه بیش از 2تن سم و کود غیر مجاز توسط افراد سود جو در بخش کشاورزی استان خبر داد.