لطفا کمی صبر کنید

سرمایه های انسانی سالم و توانمند مهمترین داشته کشور در بخش های مختلف است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زرندیه گفت: سرمایه های انسانی سالم و توانمند مهمترین داشته کشور در بخش های مختلف است.