لطفا کمی صبر کنید

منتظر خاموشی احتمالی زمین در پی طوفان خورشیدی باشید!

در پی بزرگترین اشعه های ناشی از طوفان های خورشیدی که طی روزهای گذشته در فضا پرتاب شد کارشناسان تخمین می زنند شعله هایی از این طوفان طی چند روز آینده به زمین برسد و خاموشی ایجاد شود.